STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTÓW KONNYCH MUSTANG - ROKOSOWO 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Mustang – Rokosowo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
  2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla miłośników koni.
Siedzibą stowarzyszenia jest Rokosowo 20, 63-805 Łęka Mała.
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
3.      Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4.      Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
5.      Stowarzyszenie ma prawo używać pieczątek i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.      Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
7.      Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 
 
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 
8.      Celem Stowarzyszenia jest:
·         Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji konnej, hipoterapii i sportu jeździeckiego jak również stwarzanie dogodnych warunków działania w tym zakresie,
·         Aktywny udział w życiu społeczno – sportowo – rekreacyjnym środowiska,
·         Pomoc skrzywdzonym, biednym i chorym zwierzętom,
·         Propagowanie ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży,
·         Upowszechnienie umiejętności jazdy konnej
·         Nawiązanie współpracy, kontaktów i współdziałanie z innymi organizacjami, urzędami i instytucjami w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz hipoterapii i innych form rehabilitacji,
·         Zapewnienie zajęć rehabilitacyjnych a w szczególności hipoterapeutycznych jak największej liczbie pacjentów,
·         Stymulowanie produkcji nowoczesnego i tradycyjnego sprzętu konnego oraz informacja w zakresie jego nabywania i wymiany,
·         Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji rodzinnej, a także wyrównywanie szans tych rodzin
·         Ochrona i promocja zdrowia.
·         Propagowanie aktywnych form wypoczynku
·         ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
·         krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
·         promocji i organizacji wolontariatu;
·         działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
9.      Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a)      Organizowanie zawodów, imprez charytatywnych oraz rekreacyjnych i sportowych dla swych członków, domów dziecka oraz innych osób fizycznych i prawnych w oparciu o środki własne i pomoc osób fizycznych i prawnych zainteresowanych działalnością stowarzyszenia,
b)      Branie udziału w imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez władze kultury fizycznej i turystyki oraz inne organizacje,
c)      Propagowanie idei kultury fizycznej sportu i rekreacji,
d)     Organizowanie kursów, wykładów i obozów na których podnosi teoretyczne i praktyczne umiejętności jeździeckie,
e)      Prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych głownie metodą hipoterapii,
f)       Organizowanie zajęć, imprez i obozów rehabilitacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
g)      Organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, wycieczek, obozów, spotkań edukacyjnych i festynów,
h)      Prowadzenie zajęć jazdy konnej i przejażdżek bryczkami,
i)        Organizowanie lepszych warunków bytowych zwierzętom potrzebującym pomocy.
j)        I innych nie wymienionych wspomagających działania stowarzyszenia
 
 
 
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
 
10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
11. Stowarzyszenie posiada członków:
a)      zwyczajnych,
b)      wspierających,
c)      honorowych.
12. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a)      złoży deklarację członkowską na piśmie,
b)      przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
13. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
15. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
17. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d)     zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)      regularnego opłacania składek.
20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b)      wykluczenia przez Zarząd:
·         z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
·         z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
·         z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
·         na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c)      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d)     śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 
 
 
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
 
25. Władzami Stowarzyszenia są:
a)      Walne Zgromadzenie Członków,
b)      Zarząd,
c)      Komisja Rewizyjna.
26. Kadencja władz.
      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór           odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
28. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
29. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
31. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)      uchwalania zmian statutu,
c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d)     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)       uchwalanie budżetu,
g)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l)        podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m)    podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
35. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż cztery razy do roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, wiceprezes lub w razie nieobecności inny członek Zarządu.
37. Do kompetencji Zarządu należą:
a)      realizacja celów Stowarzyszenia,
b)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c)      sporządzanie planów pracy i budżetu,
d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h)      przyjmowanie i skreślanie członków.
38. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
39. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)      kontrolowanie działalności Zarządu,
b)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c)      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d)     składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
41. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
  1. Osoby zasiadające w komisji rewizyjnej muszą spełnić warunki przewidziane w art. 20 pkt 6 (ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) a więc przewidujące iż członkowie komisji rewizyjnej nie mogą:
·         być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
·         być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
·         otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);
 
 
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
 
43. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a)      ze składek członkowskich,
b)      darowizn, spadków, zapisów,
c)      dotacji i ofiarności publicznej.
44. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
45. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
46. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
47. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
48. Zabrania się:
·         udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
·         przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 
 
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
49. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
51. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.